23 สิงหาคม 2557

จริต ๖

          
ภาพจาก http://thesunoflotus.blogspot.com/2013/07/blog-post_23.html


        จริต (อ่านว่า จะหริด) แปลว่า จิตท่องเที่ยว สถานที่จิตชอบท่องเที่ยวหรืออารมณ์ที่ชอบท่องเที่ยวของจิต ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึง ความประพฤติ พื้นเพ นิสัยใจคอ มี ๖ อย่าง คือ

๑. ราคจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางราคะ รักสวยรักงาม พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอร่อย สัมผัสนิ่มนนวล ชอบการมีระเบียบ สะอาด ประณีต พูดจาอ่อนหวาน เกลียดความเลอะเทอะ มักชอบพัฒนาศิลปะให้แก่สังคม 

๒. โทสจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางโทสะ ใจร้อน หงุดหงิดง่าย มักโกรธ พูดเสียงดัง เดินเสียงดัง ทำงานหยาบ แต่งตัวไม่พิถีพิถัน ใจเร็ว ชอบจับผิด ตรงไปตรงมา

๓. โมหจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางโมหะ งมงาย ลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ เห็นแก่ตัว ลุ่มหลงในลาภสัการะ ชื่อเสียง เกีรยติยศ บ้าอำนาจ ถืความคิดของตัวเองเป็นใหญ่  

๔. สัทธาจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางศรัทธา เชื่อง่ายอ่อนปัญญา ถูกหลอกได้ง่าย ใครแนะนำก็เชื่อโดยไม่พิจารณา ชอบเพื่อน ชอบร่วมกลุ่ม แคร์สังคม กลัวคนนินทา ชอบช่วยเหลือผู้อ่อนแอ

๕. พุทธิจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางพุทธิ ชอบใช้ความคิดพิจารณา มีความฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบ ชอบสั่งสอนคนอื่น

๖. วิตกจริต คือ พื้นนิสัยที่หนักไปทางวิตก ชอบคิดฟุ้งซ่าน ตัดสินใจไม่เด็ดขาด คิดเกินจริงอย่างไม่มีเหตุผล ชอบแหกกฎเกณฑ์ คิดนอกกรอบ

               หากเราพิจารณาตัวเองและทราบว่าตนมีจริตโน้มเอียงไปทางใด ก็จะสามารถรู้ข้อดีข้อเสียของตน เพื่อนำไปปรับปรุงตนเองได้ หรือหากสามารถสังเกตและเข้าใจจริตของผู้อื่นได้ ก็จะสามารถเข้าใจอุปนิสัยของเขา ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการเลือกใช้คนให้เหมาะกับงาน 
               ส่วนในทางพระพุทธศาสนา หากเราเข้าใจจริตของตน ก็จะสามารถเลือกฝึกกรรมฐานในแบบที่เหมาะสมกับจริตของตน ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการฝึกมากขึ้น ซึ่งวิธีฝึกกรรมฐานที่เหมาะสมกับจริตทั้ง ๖ นั้น จะกล่าวถึงในลำดับต่อไป

ที่มา : หนังสือกรรมฐาน ๔๐ สมาธิแบบพระพุทธเจ้า, สถาบันบันลือธรรม
          เว็บไซต์ http://th.wikipedia.org/


22 สิงหาคม 2557

บทขันธปริตร

         บทขันธปริตร เป็นพระปริตรที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาแก่พญางูทั้ง ๔ ตระกูล ได้แก่ งูตระกูลวิรูปักขะ(ตระกูลสีทอง) งูตระกูลเอราปถะ(ตระกูลสีเขียว) งูตระกูลฉัพยาปุุตตะ(ตระกูลสีรุ้ง) และงูตระกูลกัณหาโคตมกะ(ตระกูลสีดำ) นิยมใช้สวดทั้งบทเมื่อมีแนวโน้มว่าสถานที่ที่จะเดินทางไปนั้น อาจทำให้ต้องเจอกับงูหรือสัตว์เลื้อยคลานต่างๆ ซึ่งมีเนื้อความดังนี้

     วิรูปักเขหิ เม เมตตัง            เมตตัง เอราปะเถหิ เม
     ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง       เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้งูตระกูลวิรูปักขะ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้งูตระกูลเอราปถะ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้งูตระกูลฉัพยาปุตตะ ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้งูตระกูลกัณหาโคตมกะ

     อะปาทะเกหิ เม เมตตัง           เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
     จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง           เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ไม่มีเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้สัตว์สองเท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้สัตว์สี่เท้า ข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ที่มีเท้ามาก

     มา มัง อะปาทะโก หิงสิ          มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
     มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ          มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัตว์ที่ไม่มีเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า สัตว์ที่มีสองเท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า สัตว์ที่มีสี่เท้าอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า และสัตว์ที่มีเท้ามากอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้า

     สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา      สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
     สัพเพ ภัทะรานิ ปัสสันตุ         มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
ขอสัตว์ทั้งปวง ปราณชาติทั้งปวง สัตว์ที่เกิดแล้วทั้งปวง ทั้งหมดจงประสบความเจริญ  ขอความทุกข์อย่าได้เข้าถึงใครๆเลย
     
    อัปปะมาโณ พุทโธ
     อัปปะมาโณ ธัมโม
     อัปปะมาโณ สังโฆ
     ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ
     อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที
     อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
     กะตา เม รักขา กะตา เม
     ปริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
     โสหัง นะโม ภะคะวะโต
     นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง

พระพุทธเจ้าทรงพระคุณหาประมาณมิได้ พระธรรมทรงพระคุณหาประมาณมิได้ พระสงฆ์ทรงพระคุณหาประมาณมิได้ แต่สัตว์เลื้อยคลาน คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแกและหนู เป็นสัตว์ที่ประมาณได้ ข้าพเจ้าได้คุ้มครองตนแล้ว ข้าพเจ้าได้ป้องกันตนแล้ว เหล่าสัตว์จงหลีกไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาค ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๗ พระองค์

ขอบคุณคำแปล : หนังสือสวดเป็นเห็นผลทันตา,สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

18 สิงหาคม 2557

บทสวดรตนปริตบทที่ 3 (สำหรับการเดินทางไกล)

          


          ในขณะที่เราเดินทางไกล หรือต้องพักแปลกที่ เคยรู้สึกหวั่นไหวต่ออุปสรรคหรือสถานการณ์แปลกๆบ้างไหม อาทิเช่น อุบัติเหตุ โจรผู้ร้าย หรือแม้กระทั่ง ภัยจากอมนุษย์จำพวกผี  หลายครั้งที่เราเดินทางต่างถิ่น พักอาศัยแปลกที่ จะรู้สึกกังวล หวั่นใจ หรือรู้สึกหวาดกลัวกับสถานการณ์ต่างๆ วันนี้จึงอยากนำเสนอบทสวดมนต์ที่ที่เหมาะจะใช้ปลอบขวัญ สร้างกำลังใจ และเรียกสติให้กลับคืนมาอยู่กับเนื้อกับตัว ซึ่งก็คือคือ บทรตนปริต(บทที่3) ซึ่งมีใจความเกี่ยวกับการยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ 


พระคาถาบทที่ 3 ในรตนปริต

                             ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา
                             สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง
                             นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ
                             อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง 
                             เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหนตุ

คำแปล
          ทรัพย์อย่างใดในในโลกนี้หรือโลกอื่น หรือรัตนะอันใดอันสูงค่าในสรวงสวรรค์ ทรัพย์หรือรัตนะนั้น ที่จะเสมอค่าพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย ข้อนี้เป็นรัตนคุณอย่างสูงในพระพุทธเจ้าประการหนึ่ง ด้วยสัจจะนี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า

6 สิงหาคม 2557

สวดมนต์ก่อนนอน (บทอภยปริตร)

          

               
                              ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 
                             โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                             ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง
                             พุทธานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ

                              ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 
                              โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                              ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง
                              ธรรมมานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ

                              ยันทุนนิมิตตัง  อะวะมังคะลัญจะ 
                              โย  จามะนาโป  สะกุณัสสะ  สัทโท
                              ปาปัคคะโห  ทุสสุปินัง อะกันตัง
                              สังฆานุภาเวนะ  วินาสะเมนตุ

           คำแปล
          ขอลางร้าย สิ่งที่เป็นอัปมงคล เสียงนกที่น่าหวั่นเกรง
          เคราะห์ร้ายและฝันร้ายที่ไม่ต้องการ จงพินาศไป
          ด้วยพุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ และสังฆานุภาพ

          บทอภยปริตร เป็นบทสวดมนต์ที่อัญเชิญคุณพระรัตนตรัยมา   
ปกป้องคุ้มครองผู้สวดให้มีความสวัสดี  พ้นจากสิ่งอัปมงคล
ลางร้าย ฝันร้าย ใช้สวดก่อนนอน หรือสวดเพื่อสร้างพลังใจ       
เมื่อประสบลางร้าย หรือฝันร้ายต่างๆ

3 ธันวาคม 2556

ทำอย่างไรเมื่อหมอดูทำนายว่าคนที่เราคบไม่ใช่เนื้อคู่


เรื่องราวที่จะบอกกล่าวกันในวันนี้
เกิดขึ้นเนื่องจาก คำถามที่ว่า

โดนหมอดูทักว่าแฟนที่คบอยู่ไม่ใช่เนื้อคู่ถ้าคบกันไปก็ต้องเลิกกันสักวันอยู่ดีแล้วจะทำอย่างไรดี?

     บางคนเจอหมอดูทักแบบนี้ก็ระแวง
มาคิดว่า ถ้าฉันไม่ใช่เนื้อคู่แล้วใครล่ะใช่?

แค่คิดยังไม่พอ ไปจับผิด ไปซักไซ้ไล่เลียงอีกว่าเค้าคบใครอีกนอกจากเรา แล้วเบอร์แปลกๆในโทรศัพท์นั่นเบอร์ใคร ถามไปถามมากลายเป็นทะเลาะกันเพราะความไม่ไว้ใจกันอีก จนสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอย่างที่หมอดูบอกจริงๆ

     หรือบางคนก็ไม่ได้มีปัญหากับคนรัก แต่มีปัญหากับตัวเอง คือพอหมอดูทักว่าคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ (ซึ่งส่วนใหญ่หมอดูจะบอกว่าเนื้อคู่จะเป็นคนดีกว่านี้ รวยกว่านี้) ทีนี้ก็คิดตามหมอดูอีก อ้าวคนนี้ไม่ใช่เหรอ สักวันต้องเลิกกันจริงๆเหรอ ถ้าอย่างนั้นเราหาแฟนสำรองไว้เผื่อเลือกดีกว่าพอถึงเวลาเลิกกันจะได้มีคนสำรอง  (แล้วก็ทำให้เกิดประเด็นที่ต้องเลิกกันตามที่หมอดูพูดจริงๆ)

     หลายคู่ที่เกิดความร้าวฉานเพราะเชื่อหมอดู แต่จะโทษหมอดูก็ไม่ได้ แต่เป็นเพราะหลงเชื่อหมอดูจนงมงาย ไม่คิดถึงหลักเหตุผลเลย

     ทางออกสำหรับคนที่โดนหมอดูทักมาประมาณนี้ ให้คิดไว้ก่อนเลยว่า

ข้อแรก การที่ได้มาเจอกันนั้น แสดงว่า เคยเกี่ยวข้องผูกพันกันมาก่อน

ข้อสอง สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการสานต่อ

 คุณดังตฤณ กล่าวไว้ว่า

ความรักเป็นภาวะปรุงแต่ง

อาศัยบุญเก่าที่เคยอยู่ร่วมกันเป็นตัวผลักดันให้มาพบและคุ้นกัน

และอาศัยบุญใหม่ทำให้อยู่ร่วมกันรอด
    อ่านถึงตรงนี้แล้วคิดออกไหมคะ ว่าถ้าโดนหมอดูทักมาว่าคนที่เราคบไม่ใช่เนื้อคู่ จะต้องทำอย่างไร

ทำบุญร่วมกันค่ะ ทำบ่อยๆจนเป็นปกติ ทำด้วยใจเป็นสุข แล้วผลบุญนั้นจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ชีวิตคู่ของเรา และสามารถเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆให้ดีขึ้นได้ค่ะ แล้วอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังเบียดเบียนหรือเป็นอุปสรรคในชีวิตคู่ของเราด้วยค่ะ
ลองเชื่อกรรมมากกว่าดวงดูสิคะ แล้วจะพบทางออกของปัญหาเอง

ผู้เขียนเชื่อว่า กรรมในอดีตกำหนดให้มาพบกัน แต่กรรมที่ทำในปัจจุบัน จะส่งผลถึงสถานการณ์ความรักในอนาคตนะคะ ส่วนผู้อ่านจะเชื่ออย่างไรนั้น ก็ตามแต่จะพิจารณาค่ะ

18 พฤศจิกายน 2556

กรรมที่ทำให้ไม่มีคู่ครองคนที่มักผิดหวังเรื่องความรักในลักษณะต่างๆ เช่น
รักแต่เขาเขาไม่รัก หรือเขาก็รักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
เรียกว่า มีกรรมอาภัพคู่ครอง

เหตุมาจากชาติก่อนมิได้ร่วมทำบุญกุศลกับคนรัก
จึงขาดคนที่เกิดมาเป็นเนื้อคู่กัน
หรือ เคยเป็นคนเจ้าชู้ หลายใจ
ทำให้ผู้เคยคบหาอธิฐานจิตขออย่าให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีก

วิธีแก้ไขกรรม
ถวายสังฆทานสิ่งของเป็นคู่ เช่น แจกัน เชิงเทียน
ผ้าห่ม หมอน รองเท้า เป็นต้น
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระกับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน
ถวายพวงมาลัยดอกรักบูชาพระทุกวันพระ 
สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน เพื่อเสริมสิริมงคลให้ดูดีมีเสน่ห์น่าคบหา

ข้อสำคัญ
เร่งทำตนให้เป็นคนมีเสน่ห์น่าคบหาตามหลัก พรหมวิหาร ๔ 
คือ เมตตา(ความรัก) กรุณา(ความสงสาร)
มุฑิตา(ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี) อุเบกขา(วางใจเป็นกลางได้)
..................

ความจริงรักนี้ เป็นความชื่นใจ แต่รักไม่เป็นก็เหมือนเล่นกับไฟ
ในสังคมเรามีคนหนุ่มสาวหลายคู่ช้ำรัก เพราะรักไม่เป็น
ดูอย่างเช่น จันทโครพ รักไม่เป็น ก็เลยตายด้วยความรัก
หรือ นางโมรา ก็ถูกสาปให้เป็นชะนี
ใครคิดจะมีความรัก จึงต้องรักเป็น 
คือ มีเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา ต่อกัน
ถึงจะเป็นความรักที่ประเสริฐทั้งฝ่ายให้รักและรับรัก
...พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร)...

ขอบคุณที่มา : หนังสือสวดมนต์แก้เคราะห์กรรม ทำง่าย ได้บุญสูงสุด
                สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ จำกัด

15 พฤศจิกายน 2556

กรรมที่ทำให้มีลูกติดอบายมุขกรณีลูกดื้อ ติดยา เสเพล หรือมั่วสุมอบายมุขต่างๆ
อาจมีสาเหตุจากการทำกรรมไม่ดี เช่น

กรรมในปัจจุบัน ไม่มีเวลาเอาใจใส่ลูก
จากกรรมเก่าในอดีต
ตอนที่ตนเป็นลูกของพ่อแม่ก็หลงไหลในอบายมุข
ทำให้เป็นกงกำกงเกวียนต่อกันมา

วิธีแก้ไขกรรม
จัดสังฆทาน อาหารคาวหวาน ดอกไม้ ธูปเทียน ผ้าจีวร ๑ ไตร
จุดธูปขอขมากรรมกลางแจ้งต่อเจ้ากรรมนายเวร
จากนั้นนำของทั้งหมดไปถวายพระ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
"บุญใดที่ข้าพเจ้าบำเพ็ยมาแล้ว ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
หากผลบุญนั้นจะมีประโยชน์เป็นความสุขกับข้าพเจ้าเพียงใด
ขอให้วิญญาณที่จองเวรกันจงตัดขาดจากกัน
จงอนุโมทนาบุญนั้น และรับผลบุญนั้น เช่นเดียวกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ"
............................

กรณีรู้สึกว่ายากสอนยาก ลูกติดยา
อาจเป็นเพราะตัวพ่อแม่เอง
มีเวรกรรมติดตัว ลูกจึงเอาดีไม่ได้
วิธีแก้ ให้พ่อแม่สวดมนต์เจริญกรรมฐาน
แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร แผ่เมตตาให้ลูก
ทำให้ลูกกลับจากร้ายกลายเป็นดี เลิกนิสัยเสเพลได้
...หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมโม...

ขอบคุณที่มา : หนังสือสวดมนต์แก้เคราะห์กรรม ทำง่ายได้บุญสูงสุด
                                                   สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสตร์ จำกัด